6.30 - 8.30 Schodzenie się dzieci

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dzieci.
Gry i zabawy dydaktyczne
Zabawy: konstrukcyjne, tematyczne, badawcze
Oglądanie książek, albumów, czasopism
8.30 - 8.15 Ćwiczenia poranne
8.15 - 8.30 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania
8.30 - 9.00 Śniadanie
9.00 - 9.15 Przygotowanie do zajęć
9.15 - 10.00 Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego
10.00 - 10.15 Przygotowanie do wyjścia do parku - czynności samoobsługowe.
10.15 - 11.20 Pobyt w parku

zabawy i gry ruchowe
obserwacje przyrodnicze
zabawy dowolne
11.20 - 11.35 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu
11.35 - 12.15 Obiad
12.15 - 13.30 Odpoczynek

słuchanie muzyki relaksacyjnej
słuchanie bajek
słuchanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej
13.30 - 14.00 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku
14.00 - 14.30 Podwieczorek
13.30 - 15.30 Gry i zabawy dydaktyczne

zabawy konstrukcyjne
zabawy tematyczne
zabawy ze śpiewem
działalność plastyczna
zabawy ruchowe
15.30 - 17.00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dziecięcym,
praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; rozchodzenie się dzieci.